Poročilo za 2017-2018

Od lanske skupščine se je UO sestal 10 krat in imel še eno dopisno sejo. V 4-letnem mandatu je bilo 38 sej UO.

Člani UO so bili: Davor Denkovski za Dolenjsko, izredna prof. dr. Alenka Franko za Ljubljansko regijo, Boris Kopilović za Primorsko, Maja Petrovič Šteblaj za Gorenjsko regijo, Miljana Žitko Mastnak za Štajersko in blagajnik dr. Tihomir Ratkajec.

Tajnika/tajnico Združenje v tem mandatu ni imelo.

Člani NO so prim. mag. Irena Manfredo, dr. Alenka Škerjanc in Bojan Pelhan.

Na seje UO so bili vabljeni: prof. Bilban, prof. Dodičeva in predstavnik specializantov Grega Sušnik.

Tema 5. Sušnikovih dni je bilo STARANJE NA DELOVNEM MESTU, Ocena srečanja:- organizacija srečanja 4,5

- ali sem se na strokovnem srečanju kaj naučil: 3,8- ali bo srečanje vplivalo na moje delo: 3,3.

Združenje je podprlo strokovno srečanje specializantov nevrologije in medicine dela prometa in športa na temo EPILEPSIJE. Mislim, da smo bili vsi tisti, ki smo se 02. 03. 2018  srečanja udeležili prijetno presenečeni nad agilnostjo naših mladih kolegov. Upamo, da jim te ni in ne bo zmanjkalo in da bomo kmalu dobili tudi predlog usklajenih priporočil obeh strok pri obravnavi epilepsij.

V preteklem letu smo večkrat poskusili vzpostaviti komunikacijo z IRSD in MDDSZEM vendar nam to, do danes ni uspelo. Zaradi posega inšpektorjev za delo v strokovno področje medicine dela, smo junija skupaj s KIMDPŠ in RSK organizirali okroglo mizo na katero smo vabili tudi predstavnike IRSD. Ti se okrogle mize niso udeležili, zapisnik tega sestanka ste dobili po elektronski pošti.

Zaradi vmešavanja inšpektorjev za delo v strokovne odločitve specialistov medicine dela, prometa in športa in tudi ostalih problemov s katerimi se v naši stroki srečujemo smo imeli sestanek tudi na ZZS. Predsednica OOZV ZZS Vesna Pekarovič Džakulin je tudi na ta sestanek povabila predstavnike IRSD in Ministrstva za zdravje, ampak tudi tega sestanka se niso udeležili.

Še vedno ni jasno ali je medicina dela, prometa in športa delo osnovnega zdravstvenega varstva. Tudi na tem področju se bomo morali opredeliti. Eden od večjih problemov na katerega smo na tem sestanku na OOZ ZZS opozorili so tudi neučinkoviti ukrepi po rednih in še bolj po izrednih strokovnih nadzorih s svetovanjem.

Prav zaradi neučinkovitih ukrepov po strokovnih nadzorih s svetovanjem smo SZD v zvezi s prenovo Pravilnika o zdravniških licencah predlagali, da bi trajni odvzem licence lahko sledil tudi … »zaradi ravnanja zdravnika, ki je povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt pacienta in škodijo zdravju tretjih oseb«. Utemeljitev ZMDPŠ je, da strokovno neustrezno ravnanje specialistov medicine dela, prometa in športa ne ogroža samo zdravja posameznega pacienta, v našem primeru delavca ali voznika, ampak tudi varnost in zdravje tretjih oseb (sodelavcev in celo širšega okolja). Zato predlagamo, da se začasni odvzem licence uvede v primerih negativnega mnenja pri strokovnem svetovanju z nadzorom. Če strokovno nepravilnemu ravnanju ne sledi jasen ukrep to pomeni, da se še naprej izvajajo aktivnosti, ki škodijo zdravju delavcev in ogrožajo tudi varnost in zdravje njihovih sodelavcev.

Skupaj z KIMDPŠ smo sodelovali pri pripravi predloga interventnega zakona o BS, po katerem bi specialisti družinske medicine morali poslati na pregled zaradi ugotavljanja delazmožnosti k specialistu MDPŠ (pooblaščenem za določeno organizacijo) vse zavarovance, ki so zdržema v bolniškem staležu dlje kot tri koledarske mesece. Zakon ni bil sprejet.

Z dopisom smo opozorili Ministrstvo za zdravje o neustreznosti izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu. Pozvali smo jih, da preprečijo izvajanje nestrokovnih izobraževanj in, da  uredijo certificiranje izobraževalnih programov na področju promocije zdravja pri delu.

Z dopisom smo opozorili tudi ZZS o zavajajočem izpostavljanju specialistov medicine dela, prometa in športa v medijih, kot kršiteljev zaupnosti in varovanja osebnih podatkov. Od ZZS pričakujemo, da nas bo podprla pri zahtevi po dostopu do elektronskega sistema zdravstvenega kartona, vpogleda v e-napotnice in e-recepte. Od ZZS smo zahtevali, da specialiste medicine dela, prometa in športa pred takimi napadi obrani, medijem jasno razloži našo nalogo in se v svoji uradni izjavi za javnost distancira od takšnih navedb.

Zadnji dopis, ki smo ga skupaj z KIMDPŠ in RSK poslali je naš protest zaradi sprejetja Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027 pri kateri specialisti medicine dela, prometa in športa kot eni glavnih deležnikov varovanja zdravja delavcev nismo imeli nobene vloge.

V času od lanske redne Skupščine je:

Na predlog UO Združenja Dr. Tihomir Ratkajec pridobil naziv primarija.  Dr. Ratkajec je postal specialist medicine dela, prometa in športa leta 1986. Doktoriral je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2009. Dr. Ratkajec je aktivni član Združenja medicine dela, prometa in športa od leta 1987. V tem času je opravljal različne funkcije. Član Upravnega odbora združenja je neprekinjeno od leta 1993 do danes; od 2014 v funkciji blagajnika Združenja.

Od leta 2015 je član RSK za medicino dela, prometa in športa, v  obdobju od 2013 – 2017 tudi Strokovnega sveta za medicino dela, prometa in športa pri Slovenskem zdravniškem društvu.   Je urednik in recenzent zbornikov s strokovnih srečanj Združenja medicine dela, prometa in športa ter glavni in neposredni mentor specializantom medicine dela, prometa in športa in dodiplomskim študentom medicine za področje medicine dela.

Specialist medicine dela, prometa in športa je postal:

Janez Strupi, zaposlen v Dispanzerju za medicino dela v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Maturiral sem na Gimnaziji Franca Miklošiča v  Ljutomeru. Diplomiral sem na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med specializacijo MDPŠ se je usmeril predvsem v splošno (dispanzersko) medicino dela, epidemiologijo dela in poklicno rehabilitacijo. Večkrat je s predavanji aktivno sodeloval na Torkovih srečanjih specialistov MDPŠ in pripravil tudi nekaj člankov za Glasnik KIMDPŠ. Raziskoval je zdravstveno ogroženost poklicne skupine medicinskih sester v Sloveniji in pripravil spec. nalogo s tega področja. Specialistični izpit sem opravil s pohvalo 9.3.2018.

Naslov specialistične naloge je »Zdravstvena ogroženost medicinskih sester v Republiki Sloveniji na podlagi umrljivosti, bolnišničnih obravnav in bolniškega staleža.«

In naj zaključim:

V preteklem mandatu smo skupaj z KIMDP in RSK bili sopodpisniki velike večine vseh za stroko pomembnih dokumentov. Trudili smo se aktivno opozarjati na vse nepravilnosti, ki se tičejo stroke.

Z vso gotovostjo trdim, da je v tem obdobju Združenje postalo popolnoma enakovredni partner KIMDPŠ in RSK s svojo jasno vlogo in ta je, da v največji možni meri sledi potrebam članov. Združenje je eden izmed stebrov stroke.

Dr. Andrea Margan dr. med.

Predsednica UO od 2014-2018