1.            Poročilo predsednice UO[1]

Predsednica združenja MDPŠ  Andrea Margan v uvodnem poslovilnem govoru zahvali vsem članom  združenja, še posebej prof. dr. Marjanu Bilbanu, prof. dr. Metodi Dodič – Fikfak  ter predstavniku specializantov Gregu Avgustu Sušniku za aktivno sodelovanje na posvetu epilepsija – vozniška sposobnost v zadnjem letu. Pove, da se je upravni odbor od lanske skupščine sestal 10-krat in imel 1 dopisno sejo, v zadnjih 4 letih so imeli skupaj 38 sej.

Vizijo združenja MDPŠ vidi v enotnosti vseh vključenih MDPŠ specialistov v poslanstvo svojega dela. Opaža,  da so zdravniki MDPŠ zelo pridni, a morda premalo enotni, premalo vključeni v različne družbene sfere (delodajalci, inšpektorati, ministrstva …). Predlaga, da naj si vsak za cilj postavi vsakodnevno kvalitetno opravljeno delo, ki vključuje znanje in dobro sodelovanje.

2.            Poročilo blagajnika UO

Blagajnik UO – Tihomir Ratkajec poroča, da so beležili v letu 2017 negativno bilanco, ob pozitivnem celokupnem stanju – na računu  ZMDPŠ 31.12.2017 je dobrih 17.000 €. Poslovne knjige so vodene na Slovenskem zdravniškem društvu.

3.            Poročilo NO

Prim. mag. Irena  Manfredo, predsednica nadzornega odbora (NO) poroča o zglednem, tvornem sodelovanju z  ZMDPŠ, vabljeni so bili na vse sestanke ZMDPŠ, kjer so imeli priložnost izražati svoja mnenja, komentarje.

4.            Sklepi RSK1

Prof. Bilban in dr. Ratkajec sta pripravila sklepe RSK katere dr. Ratkajec na kratko predstavi.

5.            Poročilo predstojnice KIMDPS

Člani sprašujejo kakšne so napovedi glede števila novih specialistov, profesorica Metoda Dodič Fikfak odgovori, da so potrebe po specialistih MDPŠ trenutno velike zaradi razcveta gospodarstva in da imajo trenutno na kroženju 40 specializantov  ter popolnoma zasedena mesta za kroženje specializantov na učnih ustanovah, prvo sprostitev, oz. možnost specializacije se nakazuje konec l. 2018.  Ob tem izpostavi negotovost glede prihodnosti MDPŠ, kajti v trenutno sprejeti Resoluciji o nacionalnem programu  o varnosti in zdravju v Sloveniji 2018-2027 ni vključenih MDPŠ specialistov. Z boleznimi mišičnoskeletnega sistema ter duševnimi in vedenjskimi motnjami, ki naj bi v prihodnjih 10 letih predstavljale največje breme naj bi se ukvarjali družboslovni strokovnjaki. Menda ni bilo potrebe, ker se sprejemniki tega dokumenta sklicujejo, da so posebni pogoji dela vezani le na patologijo poklicnih bolezni, katere trenutno v Sloveniji zaradi zapletov v povezavi s tem ne odkrivamo, ne dokumentiramo, kar daje lažen vtis, da poklicnih bolezni ni, torej ni potrebe po vključenosti MDPŠ specialistov. Trenutno dela v Sloveniji cca 200 MDPŠ specialistov, ki letno opravijo cca 250.000 pregledov. Meni, da je potrebno biti zelo previden pri opredeljevanju posebnih zdravstvenih zahtev za določena dela, kajti od tega je odvisna tudi naša prihodnost.

6.            Poročilo UEMS-a

Predsednica UEMSA za MDPŠ  Alenka Škerjanc poroča o pomembnosti enotnosti stroke, multidisciplinarnega pristopa v MDPŠ, povezovanja MDPŠ v širši družbeni prostor, uresničitvi idej s pomočjo zakonodaje. Prizadeva si za vpeljavo mednarodnega MDPŠ izpita, ki bi omogočil  poenotenje MDPŠ izobraževanja, večji pretok delovne sile. Za tak študij bi bilo potrebno na program MDPŠ študija obogatiti še za poglavje o katastrofni medicini in sklop o diplomaciji in veščinah pogajanja.

7.            Poročilo predstavnika specializantov

8.            Razno

Prim. mag. Irena Manfredo izpostavi, da si vsi, ki naredimo nekaj dobrega izven svojih okvirov delovanja zaslužijo priznanje.

Izpostavi se tudi problematika nekritičnega dodeljevanja popoldanskih koncesij  s strani ministrstva  ambulantam, kjer ni redno zaposlenega MDPŠ specialista, oz. kjer delajo le upokojeni zdravniki  (ti naj ne bi mogli biti nosilci dejavnosti).

Prim. mag. Irena Manfredo je novoizvoljena predsednica strokovnega sveta za medicino dela, prometa in športa. V Strokovni svet medicine dela, prometa in športa so bili imenovani naslednji člani: Davor Denkovski, dr.med., Martin Kurent, dr.med., prim.mag. Irena Manfredo, dr.med., Maja Mikša, dr.med. Maja Petrovič Šteblaj, dr.med., in dodatno kot šesti član še Metka Tržan, dr.med. Poroča o novostih na področju obdavčenja (DDV). Trenutno so vsi pregledi za podaljšanje vozniških izpitov, posest in nošenje orožja, izpolnjevanje DD1 obrazcev za invalidske komisije obdavčeni z 20% DDV. Predlagali so , da so vse naloge , ki jih izvajalci MDPŠ delajo po 33.členu ZVZD-1 oproščene plačila DDV. Pove, da mag.  Metka Teržan pripravlja klinične poti za dokazovanje bolečine v hrbtenici, ki bo zaživela v poskusnem projektu v  Zdravstvenem domu Trebnje. Poroča o uspešni intervenciji, ki jo je sprožila prim. Zora Vadnjal Gruden, tako da zaradi nevključenosti  v sistem zdravstvenega zavarovanja v ambulantah MDPŠ ni potrebno voditi elektronskih čakalnih knjig.

SZD sprašuje stroko o mnenju glede modularnega izobraževanja s področja medicine športa s katerim bi tudi zdravniki ostalih specializacij pridobili licenco za opravljanje zdravstvenih pregledov športnikov (in klubskih svetovalcev). Mnenje stroke je, da so za ocenjevanje športnikov potrebna posebna znanja, katere specialist mdpš dobi med specializacijo, tisti, ki se bodo usmerjeno ukvarjali z medicino športa pa dodatno še tekom zadnjega leta specializacije. Menimo, da modularno izobraževanje ne more biti ekvivalent specializaciji. Pripravljavce modularnega izobraževanja s področja medicine športa spodbujamo k pripravi programa specializacije iz medicine športa.

Izpostavi tudi zakonsko potrjene novosti o pregledu gasilcev s strani osebnih zdravnikov, ki so bile sprejete na pobudo gasilskih zvez in ministrstva ter pomisleke v zvezi s tem.

9.            Volitve

Volitve članov združenja v upravni odbor (UO):  Predsednica pove, da so bili vsi člani združenja  večkrat preko mailov in ustno pozvani, da kandidirajo za organe združenja, vendar ni bilo praktično nobenega odziva, nihče se ni prijavil,  zato so se odločili, da sami predlagajo kandidate za vse funkcije  upravnega odbora (UO).

Na volitvah je bilo prisotnih 65 članov združenja (prešteje Polonca Kovačič, porok: Barbara Peče Breznik, Vesna Zadnikar), ki so soglasno z dvigom rok izvolili Davorja Denkovskega za predsednika  združenja  ter naslednje člane združenja: Jerneja Hrena za Štajersko-Koroško, Borisa Kopiloviča za Primorsko-Notranjsko-Goriško, Majo Petrovič-Šteblaj za Gorenjsko, Oksano Levak za Zasavsko-Dolenjsko, Martina Kurenta za Ljubljansko regijo, Gregorja Sušnika za blagajnika, Nino Nikolič Lebič za tajnico in Danija Mirnika za predstavnika specializantov.  Razen Danija Mirnika (opravičen, ker je na izobraževanju v tujini) so se novoizvoljeni člani nato predstavili članstvu.

Novoizvoljeni predsednik Davor Denkovski si v svojem mandatu želi čim več komunikacije med člani in deležniki, identificirati  ključne izzive v medicini dela, prometa in športa, ter jih skladno s prioriteto projektno odpravljati.


[1] V priponki