Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS št 60/95) in pogodbe o ustanovitvi krovne organizacije (Zveze društev – Slovensko zdravniško društvo, v nadaljevanju SZD) sta skupščina dosedanje Sekcije za medicino dela, prometa in športa na  predlog upravnega odbora na seji dne 4. 6. 2006, Združenje medicine dela, prometa in športa – Slovensko zdravniško društvo pa na dopisni skupščini dne 4. 3. 2013 sprejela naslednji

S T A T U T

Temeljni akt združenja z imenom

Združenje medicine dela, prometa in športa – Slovensko zdravniško društvo

(prečiščeno in novelirano besedilo dosedanjega Pravilnika, registriranega pri Zvezi zdravniških društev – Slovenskem zdravniškem društvu, dne 29.03.1983, pod zap. št. 6)

I. Poglavje

Splošne določbe

Ime

1. člen

Polno ime združenja se glasi: Združenje medicine dela, prometa in športa – Slovensko zdravniško društvo, v nadaljevanju »Združenje«.

Uradna kratica je ZMDPŠ – SZD.

V primeru mednarodnega sodelovanja se uporablja prevod v angleščino skupaj s slovenskim izvirnikom, tako da se ime glasi:

Association of Occupational, Traffic and Sports Medicine – Slovenian Medical Association.

Sedež

2. člen

Sedež Združenja je na naslovu:

Združenje medicine dela, prometa in športa – Slovensko zdravniško društvo

Dunajska 162

SI – 1000 Ljubljana

Slovenija

Organizacijska oblika

3. člen

Pravno-organizacijsko je Združenje  oblikovano kot organizacijska enota zveze »Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo«, Ljubljana, Dunajska 162, ki vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno strokovno enoto krovne organizacije, to je Slovenskega zdravniškega društva (v nadaljevanju: SZD).

4. člen

Njegovi člani so zdravnice in zdravniki, specialisti medicine dela in specialisti medicine dela, prometa in športa, (v nadaljevanju: zdravniki), včlanjeni v SZD, ki se povezujejo v strokovno in neodvisno Združenje medicine dela, prometa in športa – SZD, z namenom poglobljenega strokovnega združevanja skladno s cilji in nameni iz statuta Združenja in veljavnimi akti.

5. člen

Združenje ima lahko svojo člansko izkaznico.

Čas trajanja delovanja Združenja

6. člen

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas.

Pravni prednik

7. člen

Združenje je pravni naslednik dosedanje Sekcije za medicino dela, prometa in športa pri Zvezi zdravniških društev – Slovenskem zdravniškem društvu.

Namen ustanovitve

8. člen

Splošni namen

Namen ustanovitve Združenja je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je zdravnikov specialistov medicine dela in specialistov medicine dela, prometa in športa, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu skladno z določili Zakona o društvih in statuta zveze društev – SZD.

Strokovni namen

Strokovni namen ustanovitve določa 18. člen v III. poglavju tega Statuta.

Javni interes

Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s Statutom, podeljenim krovni organizaciji, to je SZD.

Zaščitni znak

9. člen

Združenje ima zaščitni znak, ki je okrogle oblike, centralno je položen Eskulapov znak, ob robu pa je napis Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa, Ljubljana. Ta zaščitni znak se uporablja v zvezi s poslovanjem in na žigu.

V zvezi s celostno podobo Združenja ter na vizitkah voljenih organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem Združenja, pa se uporablja lastni znak, ki je okrogle oblike, vsebuje Eskulapov znak in zobato kolo kot simbola zdravnikov – specialistov medicine dela, prometa in športa, kratico ZMDPŠ, lahko pa še napis Združenje medicine dela, prometa in športa – Slovenija in/ali Association of Occupational, Traffic and Sports Medicine – Slovenia. Obliko lastnega znaka potrdi Upravni odpor Združenja.

II. Poglavje

Financiranje Združenja

10. člen

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • iz materialnih pravic in dejavnosti združenja.
 • iz  prejetih nadomestil za izvajanje javnih pooblastil,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev,
 • iz drugih virov, zlasti iz javnih sredstev, pridobljenih preko SZD.

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo Združenje ustanovljeno.

Združenje lahko opravlja pridobitno dejavnost preko pravne osebe SZD samo, ali pa tako kot tudi druge svoje naloge organizacijsko poveri v izvajanje za to ustanovljeni družbi, oziroma fondaciji SZD ali drugemu subjektu v skladu z naravo posamezne naloge.

11. člen

Sredstva, ki jih pridobi Združenje za svojo dejavnost, se zbirajo na posebnem transakcijskem računu računa Slovenskega zdravniškega društva.

S temi sredstvi razpolaga izključno Združenje medicine dela, prometa in športa ob upoštevanju zakonitosti (davčni in drugi predpisi) in pravnih aktov SZD.

Odredbodajalec in samostojna odgovorna oseba sta predsednik in tajnik Združenja, ki svoja pooblastila pridobi z aktom o imenovanju ter deponiranjem podpisa pri tajniku SZD.

Častni član, simpatizer, podporni član in donator

12. člen

V delu Združenja poleg rednih članov lahko sodelujejo oziroma nastopajo tudi častni člani in drugi simpatizerji, zlasti tudi podporni člani in donatorji.

13. člen

Naziv častni član Združenja medicine dela, prometa in športa je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom Združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje Upravnega odbora na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

Način pridobivanja naziva, pravice in dolžnosti, so opredeljene s posebnim pravilnikom in veljavnimi akti.

14. člen

Pravni ali fizični osebi, državnemu organu ali funkcionarju, lahko skupščina Združenja s posebno listino podeli častni naziv podporni član ali donator če presodi, da to opravičuje njen prispevek za ohranjanje ali razvoj dejavnosti Združenja.

Ta naziv je lahko tudi omejen z dostavkom —– za leto xxxx, če je prispevek tovrstnega značaja. Tovrstni nazivi se lahko isti pravni ali fizični osebi, organu ali funkcionarju podelijo tudi večkrat.

Način pridobivanja naziva, pravice in dolžnosti , so opredeljene s posebnim pravilnikom in veljavnimi akti.

15. člen

Naziv podporni član ali donator Združenja za leto xxxx (ali obdobje) je osebna pravica nosilca, ki jo sme skupaj z znakom Združenja uporabljati pri svojem predstavljanju (vizitka, memorandum, kuverta), če dobi predhodno soglasje Upravnega odbora na konkretno celostno podobo uporabe naziva z znakom. Grafična dokumentacija s soglasjem se arhivira.

Potrdilo o prispevku podpore Združenju pravni ali fizični osebi

16. člen

Nosilcu tega častnega naziva, katerega prispevek je moč finančno ovrednotiti in se ga izkazuje v poslovnih knjigah, se v skladu s finančnimi predpisi in politiko SZD izstavi tudi ustrezno potrdilo za davčni organ.

Potrdila iz prejšnjega odstavka je dolžan izdati Upravni odbor Združenja že pred potrditvijo na skupščini. V kolikor skupščina odločitve Upravnega odbora ne potrdi, se o tem nosilcu izda novo ustrezno listino.

Finančno poslovanje

17. člen

Samostojno finančno poslovanje Združenja se uredi z medsebojnim dogovorom med ZMDPŠ-SZD in SZD in se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za društva.

Poročilo o poslovanju pripravi blagajnik Združenja, nato ga sprejme skupščina Združenja. Zatem se izvede uskladitev s predlogom finančnega poročila SZD, kar pripravi in predlaga v potrditev Glavnemu odboru SZD generalni tajnik SZD.

Uskladitev se opravi na temelju Statuta in posebnega pravilnika SZD.

III. Poglavje

Strokovni cilji, nameni in naloge

18. člen

Cilji so zlasti:

Ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje kakovosti in etike pri svojem delu.

Za doseganje ciljev, navedenih v prvem odstavku, Združenje razvija zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja:

 1. sodeluje pri pripravi strokovne medicinske doktrine na področju medicine dela, prometa in športa. Pred dokončno uskladitvijo v strokovnih združenjih SZD lahko sodeluje s Katedro za socialno medicino, higieno in medicino dela, prometa in športa Medicinske fakultete v Ljubljani, Razširjenim strokovnim kolegijem za medicino dela, prometa in športa, Inštitutom za medicino dela, prometa in športa in Zdravniško zbornico,
 2. usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju,
 3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju medicine dela, prometa in športa v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani, pred uskladitvijo na ravni SZD,
 4. spodbuja znanstveno raziskovalno delo svojih članov v okviru strokovnih združenj SZD,
 5. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju medicine dela, prometa in športa zlasti s tem, da:
 • organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na področju medicine dela, prometa in športa,
 • vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja na področju medicine dela, prometa in športa,
 • sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega izobraževanja v Republiki Sloveniji, pred uradno objavo tega koledarja ali njegovega dela v uradnem glasilu SZD Zdravniški vestnik,
 • skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na področju medicine dela, prometa in športa,
 • organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s področja medicine dela, prometa in športa,
 • sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju medicine dela, prometa in športa,
 1. zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj medicine dela, prometa in športa in so v interesu članstva,
 2. sodeluje pri razvijanju metod in oblik dela na področju medicine dela, prometa in športa, ki so v interesu članstva,
 3. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju medicine dela, prometa in športa,
 4. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju medicine dela, prometa in športa,
 5. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju medicine dela, prometa in športa,
 6. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na področju medicine dela, prometa in športa,
 7. prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezna strokovna združenja na ravni SZD,
 8. v skladu s Statutom SZD sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije, Zbornico varnosti in zdravja pri delu in drugimi zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi na področju medicine dela, prometa in športa ter varnosti in zdravja pri delu,
 9. sodeluje in se povezuje v druge organizacije, lahko tudi mednarodne, kot na primer OKS, UEMS, FIMS, …,
 10. v skladu s Statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega vrednotenja dela specialistov medicine dela, prometa in športa in njihovega statusa,
 11. omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom,
 12. v skladu s Statutom SZD sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v Republiki Sloveniji,
 13. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine slovenskih zdravnikov,
 14. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov,
 15. v skladu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi javnimi pooblastili izvršuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in aktom o podelitvi,
 16. v skladu s Statutom SZD se povezuje s sorodnimi domačimi, tujimi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali kot pridruženi član ali kot opazovalec.

IV. Poglavje

Organi združenja

19. člen

Združenje ima naslednje organe:

 • skupščino Združenja,
 • predsednika Združenja,
 • upravni odbor,
 • tajnika Združenja
 • nadzorni odbor,
 • blagajnika Združenja (poslovni sodelavec po pogodbi).

Združenje sodeluje v naslednjih organih SZD:

 • glavni strokovni svet,
 • strokovni parlament.

Združenje lahko kandidira svojega člana tudi za naslednje organe SZD:

 • predsednika SZD s podpredsednikom,
 • generalnega sekretarja z izvršilnim sekretarjem,
 • sekretariat SZD,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,
 • organe akademije slovenskih zdravnikov.

V skladu s Statutom SZD Upravni odbor Združenja lahko imenuje predstavniški, pridružitveni ali opazovalni organ pri drugih organizacijah in organih v državi ali v tujini za določeno časovno obdobje.

Skupščina

20. člen

Skupščina je najvišji organ Združenja. Sestavljajo jo vsi člani.

Delo skupščine

Redna skupščina

Skupščina se sestaja najmanj enkrat letno. Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo člani združenja prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja skupščine. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov Združenja. Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj pol članov. Če skupščina ni sklepčna ob napovedani uri, se skliče ponovno, lahko tudi za isti dan (z istim vabilom). Če skupščina ob ponovnem sklicu ob napovedani uri ni sklepčna, prične z delom pol ure po napovedani uri začetka po v vabilu predvidenem dnevnem redu. Sklepi so potrjeni z navadno večino prisotnih članov.

Izredna skupščina

Izredna skupščina se skliče, kadar to zahteva delovanje združenja. O delu izredne skupščine odloča Upravni odbor.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino na zahtevo najmanj ene četrtine članov Združenja najkasneje v 45 dneh po dani zahtevi.

Vabilo s predlaganim dnevnim redom, datumom, uro in krajem zasedanja morajo člani prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja izredne skupščine. Izredna skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj pol članov. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov Združenja.

Dopisna skupščina

V primeru, da obstajajo tehtni razlogi, se lahko skupščina skliče tudi po dopisni metodi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da se vsem članom hkrati pošlje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov,
 • glede katerih lahko glasuje samo: ZA, PROTI ali VZDRŽAN.

Skupščino veljavno sklicuje:

 • predsednik Združenja,
 • tajnik Združenja,
 • najmanj štirje člani Upravnega odbora.

Skupščina voli:

 • predsednika Združenja,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • kandidate Združenja za organe SZD.

Skupščina obravnava in sprejema:

 • program Združenja,
 • spremembe tega akta,
 • višino članarine Združenja,
 • predloge upravnega odbora,
 • kratkoročni in dolgoročni finančni plan in njegovo realizacijo ter interne finančne obveznosti v skladu z obveznostmi Združenja in v skladu z višino finančnih virov Združenja.

Poročilo za skupščino pisno predlaga v sprejem vodja posameznega organa ali organizacijskega delovnega telesa  oziroma tajnik Združenja.

Za posamezne naloge, kjer ni potrebno sodelovanje vseh članov, lahko skupščina organizira ožje odbore.

Zaradi operativnih nalog lahko skupščina imenuje posebne komisije.

Upravni odbor

21. člen

Upravnemu odboru predseduje predsednik Združenja.

V času med dvema zasedanjema skupščine izvršuje njeno funkcijo.

Upravni odbor sestavlja 7 članov:

-          predsednik Združenja, tajnik Združenja,

-          člani, ki zastopajo regije: Štajerska s Koroško in Prekmurjem, Primorska z Notranjsko, Gorenjska, jugovzhodna Slovenija (Dolenjska, Bela krajina, Zasavje, Posavje, Ribnica, Kočevje), Ljubljanska.

Enega od regijskih predstavnikov UO se na 1. seji novega UO imenuje za podpredsednika.

Upravni odbor sklepa veljavno, če so bili na sejo vabljeni vsi njegovi člani in je od njih na seji prisotna vsaj polovica. Sklepi so potrjeni z navadno večino. Če je število glasov pri glasovanju neodločeno, velja glas predsednika Združenja kot odločujoči.

Če se izvoljeni član Upravnega odbora neopravičeno ne udeleži vsaj polovice sej UO v tekočem letu, se ga nadomesti s prvim za njim uvrščenim kandidatom za člana UO iz njegove regije.

Odločitev o tem sprejme Upravni odbor.

Upravni odbor sklicuje predsednik Združenja. Na zahtevo najmanj ene tretjine članov je predsednik dolžan sklicati Upravni odbor v roku 8 dni po prejemu zahteve za sklic.

Na seje UO se redno vabi tudi predsednika RSK, predstojnika KIMDPŠ in predstojnika katedre.

Na sestanke Upravnega odbora se lahko vabi tudi predstavnika specializantov, ki pa nima aktivne pravice pri glasovanju v Upravnem odboru.

O sklepih Upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik Združenja in zapisnikar. Zapisnik je potrebno predložiti v potrditev na prvi naslednji seji Upravnega odbora.

Predsednik Združenja

22. člen

Predsednik Združenja je častni in predstavniški organ Združenja. Voli ga skupščina za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Po funkciji predseduje tudi upravnemu odboru Združenja.

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločnega glasovanja njegov glas odločilen.

Podpredsednika se voli na enak način kot predsednika, da ga nadomešča po njunem dogovoru oziroma v primeru odsotnosti predsednika.

Tajnik Združenja

23. člen

Tajnik je organizacijski izvršilni organ Združenja s pravico polnopravnega zastopanja Združenja na temelju Statuta in drugih v Združenju veljavnih aktov. Voli ga skupščina za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.

Tajnik je pooblaščen, da podeli posamezno ali generalno pooblastilo drugi osebi za posamezno vrsto opravil. V kolikor da pooblastilo za nedoločen čas, o tem obvesti Upravni odbor in Nadzorni odbor.

Blagajnik Združenja

24. člen

Blagajnik je odgovoren za finančno materialno poslovanje Združenja, ki ga vodi v sodelovanju z računovodjo SZD. Blagajniško delo je preneseno na pogodbenega izvajalca, ki izpolnjuje zakonske pogoje za delo v finančno-računovodski stroki. Za podpisovanje računov sta pooblaščena predsednik in tajnik Združenja.

Nadzorni odbor

25. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani z mandatom štirih let in možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik nadzornega odbora izvoli neposredno skupščina Združenja. Nadzorni odbor nadzira finančno materialno poslovanje z uporabo ustreznih revizijskih oziroma računovodskih standardov. Nadzorni odbor deluje po posebnem poslovniku.

Razrešitev posameznega funkcionarja

26. člen

Vsak funkcionar združenja je izvoljen kot fizična oseba.

Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil, če so za to utemeljeni razlogi.

Kot utemeljen razlog se šteje delovanje v nasprotju z interesi Združenja.

Funkcionarja se lahko razreši, če za to zaprosi sam.

Razsodišče

27. člen

V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v Združenju ali med posameznimi člani Združenja, odloča razsodišče SZD.

V. Poglavje

Priznanja Združenja

28. člen

Združenje podeljuje častno članstvo in  Nagrado »Delo in zdravje« in Priznanje »Dr. Ivana Hribernika« za dosežene uspehe in za delo na področju medicine dela, prometa in športa.

Pogoje za častno članstvo v Združenju in za pridobitev priznanj, njihov namen in ostale podrobnosti urejajo posebni pravilniki v skladu z veljavnimi akti.

VI. Poglavje

Končne določbe

29. člen

Spremembe tega Statuta Združenja medicine dela, prometa in športa – SZD začnejo veljati z dnem sprejetja na dopisni skupščini Združenja dne 04.03.2013.

Predsednica Združenja medicine dela, prometa in športa – SZD:

Andrea Margan, dr. med.,

specialistka medicine dela, prometa in športa